Brandpreventie

Wat is brandpreventie nou eigenlijk? Het woord preventie zegt het zelf al, namelijk het voorkomen van brand. Hiervoor is het noodzakelijk om maatregelen te nemen en de juiste middelen aan te schaffen. Maar hoe past u dit nou daadwerkelijk toe in uw bedrijf? Er komt meer bij kijken dan de meeste mensen denken en vaak worden er veel punten over het hoofd gezien. Vlampunt is gespecialiseerd in brandveiligheid en helpt u graag om een goede brandpreventie te organiseren voor uw bedrijf.

Wanneer u Vlampunt inschakelt voor uw brandpreventie, kunt u de BIO-methode verwachten. Dit betekent dat er gekeken wordt naar bouwkundige, installatietechnische en organisatorisch aspecten die in een goede samenhang met elkaar een veilige situatie kunnen realiseren. Een brandveilig gebouw moet aan het Bouwbesluit uit 2012 voldoen.

Vlampunt kan van A tot Z al uw zorgen uit handen nemen om continue brandveiligheid te waarborgen. Hierbij ligt de kwaliteit hoog. Wij hebben een paar van onze werkzaamheden voor u op een rijtje gezet om een beeld te geven wat u van Vlampunt kan verwachten.

Bouwkundig

Door middel van aangeleverde informatie en door de regelgeving met bijhorende normen zullen wij toetsen of het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen van uw bouwvergunning. Dit is noodzakelijk om doelgericht te werken, inzicht te krijgen in de risico’s en om eventuele onderzoeken te doen naar oplossingen. Het bouwplan zal door Vlampunt worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en bijbehorende normen. Bij bijvoorbeeld verbouwingen wordt er ook getoetst aan het Bouwbesluit 2012, echter zal er rekening gehouden worden met het rechtens verkregen niveau en het niveau bestaande bouw.

Voor de juiste uitgangspunten binnen een bestaand gebouw zal het gemeentearchief geraadpleegd moeten worden zodat onduidelijkheden aangaande bijvoorbeeld de brandcompartimentering worden uitgesloten. Dit onderzoek kan zeer wenselijk en functioneel zijn voor het project. Wij kunnen dit onderzoek uitvoeren, zodat we nadien mogelijk in het bezit zijn van het daadwerkelijke rechtens verkregen niveau, dan wel de juiste uitgangspunten kennen aangaande de brandcompartimentering en verder. Dit onderzoek kan zeer wenselijk zijn bij verbouwingen, maar ook bij brandveiligheid opnames.

Tijdens de volledige opname worden alle brandveiligheid voorzieningen gecontroleerd. Wij zullen daarbij alle tekortkomingen waarnemen en registreren. Vlampunt zal alleen de tekortkomingen aangeven die noodzakelijk zijn. Hierbij zal er tevens gekeken worden naar gelijkwaardige oplossingen om zo de totale investering zo laag mogelijk te houden. Afhankelijk van de grote van uw gebouw zullen de opnames soms met twee personen worden uitgevoerd. Hierdoor kan er beter en effectiever worden geïnspecteerd. Na de inventarisatie van de algehele brandveiligheid, zullen de uitkomsten worden verwerkt in een brandveiligheid rapportage, ondersteund met bijbehorende wetgeving. De rapportage betreft een fotoreportage. Per constatering zal er een foto worden gemaakt en zal worden onderbouwd met wat er aangepast moet worden. Bij het in bezit hebben van digitale tekeningen zullen we de fotoposities weergeven op de plattegronden, zodat locaties te allen tijde inzichtelijk zijn. Iedere tekortkoming zal apart in een spreadsheet voor een compleet en duidelijk overzicht worden beschreven, inclusief aantallen en eenheden. Hierdoor kan het ook goed gebruikt worden bij bijvoorbeeld aanbestedingen.

Vlampunt zal een steekproefsgewijze opname uitvoeren in de bestaande bouwwerken. De uitkomsten hiervan zullen worden verwerkt een brandveiligheid rapportage. Door deze scan krijgt u een snelle indruk van de brandveiligheid van uw gebouw en krijgt u globaal inzichtelijk wat het brandveiligheid niveau is van het betreffende bouwwerk. U kunt dan waar nodig zo spoedig nodig maatregelen nemen zodat u voldoet aan uw zorgplicht. Naar aanleiding van de uitkomsten kan nader onderzoek nodig zijn. Wanneer dat nodig is kunnen wij een volledige opname (100%) scan bij u uitvoeren.

Vanuit het Bouwbesluit 2012 zijn er mogelijkheden voor gelijkwaardige oplossingen, waardoor je kan afwijken van de basis regelgeving wanneer ‘’. . . het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt . . .’’ (Artikel 1.3.). Een aantal voorbeelden van gelijkwaardigheid zijn:

• Opstellen beheersbaarheid van brand berekeningen volgens de NEN 6060 om te komen tot grotere brandcompartimenten dan het Bouwbesluit voorschrijft.
• Brandoverslag berekeningen.
• Risicoanalyses.
• Middels installatietechnische voorzieningen.

Een gelijkwaardige oplossing wordt op maat gemaakt en verschilt per gebouw.

Doordachte en nauwkeurige tekenwerken zijn vaak de basis voor alles. Vlampunt kan ook het tekenwerk voor u uit handen nemen. U kunt hierbij onder andere denken aan bouw- en gebruiksmelding tekeningen en ontruimingsplattegronden.

Gezien de ervaring die Vlampunt heeft, bezitten wij ook over een groot netwerk van goede aannemers. Hierdoor kan Vlampunt het offerte- en uitvoeringstraject professioneel opzetten en begeleiden. Bij het begeleiden van het offerte traject lopen wij, met de bedrijven die een aanbieding zullen doen, een ronde door het bouwwerk. Wij zullen hierbij een uitgangspuntenoverzicht maken of overhandigen wij de rapportage met spreadsheet inclusief begeleidend schrijven, waaraan een iedere aanbieder zich moet conformeren. Hierdoor krijgen we eenduidige offertes die goed te vergelijken zijn. Na ontvangst van de offertes zullen we deze inventariseren en zullen we met een gedegen advies komen richting opdrachtgever, om een uiteindelijk besluit te nemen en door het uiteindelijk op te leveren.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen wij als contactpersoon optreden en zal Vlampunt tijdens de uitvoering toezicht houden op het werk. Zo kunnen wij er zeker van zijn dat de werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd en dat er bij oplevering geen grote tekortkomingen worden geconstateerd. U kunt na oplevering van het gehele project uitgaan van een brandveilig bouwwerk. Naast een brandveilig bouwwerk zullen wij er zorg voordragen dat het administratieve deel, inzake logboek met certificaten wordt verzorgd zodat alle aanpassingen aantoonbaar zullen voldoen aan de geldende regelgeving. Bij de aanbesteding kunnen we gebruikmaken van eigen aannemers waar we zelf ervaring mee hebben of aannemers die bij opdrachtgever al bekend zijn.

Vlampunt helpt u graag als het gaat om nieuwbouwprojecten. Gebouwen worden steeds complexer gemaakt waardoor het lastiger wordt om rekening te houden met de standaardeisen uit de Bouwregelgeving. Wij kunnen u als geen ander helpen om slimme keuzes en oplossingen op een gelijkwaardige manier invulling te laten geven aan de brandveiligheidsvoorschriften en door het uiteindelijk op te leveren.

Nadat het werk is opgeleverd door de aannemer kan Vlampunt u een onderhoudscontract aanbieden voor het jaarlijks onderhouden van de brandscheidingen, waardoor het behaalde veiligheidspunt ook stand wordt gehouden. Naast dat wij dit coördineren met eventuele onder aanneming, zorgen we dat het juiste wordt gedaan. De brandveiligheid wordt gewaarborgd en daarnaast zal Vlampunt als contactpersoon kunnen optreden wanneer bevoegd gezag opmerkingen heeft aangaande de brandveiligheid. Hiermee kunnen wij de zorgen voor u uit handen nemen.

Bij veel gebouwen is het noodzakelijk om een vergunning voor brandveiligheid te hebben zoals een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding. Bij een gebouw waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven of wanneer er sprake is van een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen is het verplicht om een gebruiksmelding in te dienen. Een gebruiksmelding is een tekening die moet voldoen aan de indiening vereisten zoals voorgeschreven in artikel 1.19 uit het Bouwbesluit. Een gebruiksmelding zal wanneer deze voldoet aan de vereisten ingediend moeten worden in het omgevingsloket (OLO) waarin de benodigde voorzieningen en informatie moet worden ingevoerd. Bij het aanvragen van een vergunning komt veel kijken aangezien de gemeente vaak extra eisen stelt aan de brandveiligheid van een gebouw. Vlampunt helpt u graag om alle zaken goed op een rij te zetten en om de juiste vergunning(en) aan te vragen.

Installatietechnisch

Door middel van een 0-meting kan Vlampunt erachter komen of uw gebouw nog voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dit kan door middel van controle, maar ook door middel van een enquête onder het personeel. Hierna krijgt u een advies om eventuele maatregelen aan te pakken. Wanneer de maatregelen zijn opgelost is het aan te raden om nog een eindinspectie te doen om na te gaan of uw gebouw aan de regels voldoet.

Voor diverse bouwwerken is een brandmeldinstallatie met ontruimingsalarminstallatie noodzakelijk. Wij kunnen hiervoor een nieuw Programma van Eisen (PvE) opstellen. Aan de hand van de PvE kunnen de offertes worden bepaald en zijn de uitgangspunten definitief bekend. Vlampunt zal de installatie inspecteren en toetsen aan het Bouwbesluit 2012.

In een gebouw kunnen vele brandbeveiliging installaties aanwezig zijn, zoals een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, maar ook een sprinklerinstallatie of een rook- en warmteafvoerinstallatie. Gezien de ervaring die Vlampunt heeft, bezitten wij ook over een groot netwerk van goede installateurs. Hierdoor kan Vlampunt het offerte- en uitvoeringstraject professioneel opzetten en begeleiden. Bij het begeleiden van het offerte traject lopen wij, met de installateurs die een aanbieding zullen doen, een ronde door het bouwwerk. Wij zullen hierbij een nota van inlichtingen maken en overhandigen de voorhanden en belangrijke documenten, waaraan een iedere aanbieder zich moet conformeren. Hierdoor krijgen we eenduidige offertes die goed te vergelijken zijn. Na ontvangst van de offertes zullen we deze inventariseren en een vergelijkingsoverzicht opstellen, waarna we met een gedegen advies komen richting opdrachtgever om een uiteindelijk besluit te nemen en door het uiteindelijk op te leveren.

Wij als Vlampunt nemen graag de verantwoordelijkheid voor de maandelijkse controle van uw brandmeldinstallatie. Voor u een zorg minder en een extra zekerheid dat u aan alle verplichtingen voldoet. Naast de verplichte controles hebben wij als achtergrondkennis van brandveiligheid, waardoor we ook bij het testen verder kijken in het gebouw. Daarnaast lopen wij een extra rondje om o.a. het brandveilig gebruik in de gaten te houden.

Organisatorisch

Voor het schrijven van een goed ontruimingsplan is veel informatie nodig. Wanneer u Vlampunt inschakelt zullen wij op locatie alle informatie verzamelen tijdens een bespreking. Deze bespreking zal gevoerd worden met de huurder(s). Daarnaast zullen wij door een rondgang door het gebouw de belangrijkste gegevens met betrekking tot de interne organisatie opnemen aangaande het gehele gebouw. Vlampunt zal alle stukken verzamelen en verwerken in een ontruimingsplan zodat het gebouw voldoet een het Bouwbesluit en past binnen de organisatie.

Om ervoor te zorgen dat de plattegronden voorzien worden van de juiste gegevens zal Vlampunt een opname uitvoeren op locatie, waarbij alle zaken aangaande de brandveiligheid voorzieningen die op de tekeningen moeten kunnen worden aangegeven. Na opname kunnen de plattegronden conform de NEN 1414 worden uitgewerkt. Wanneer deze gereed zijn zullen wij deze vooraf ter goedkeuring digitaal toesturen. Bij eventuele opmerkingen worden deze aangepast, waarna definitief uitgewerkt en opgeleverd.

Bij een ontruimingsoefening zal Vlampunt testen of in uw gebouw de theorie ook in de praktijk uitvoerbaar is. Dit testen wij door middel van drie stappen. Bij de eerste stap wordt de ontruimingsoefening aangekondigd waarbij het personeel ook wordt ingelicht over de dag en tijd. Dit is dan ook de eenvoudigste fase, omdat personeelsleden zich op deze situatie kunnen voorbereiden. Bij de tweede stap wordt de ontruimingsoefening aangekondigd waarbij het personeel alleen wordt ingelicht over de dag of week. Ook hier heeft de praktijk uitgewezen dat de personeelsleden zich zullen voorbereiden. In de derde stap wordt de ontruimingsoefening helemaal niet ingelicht. Alleen de directie is op de hoogte van de oefening. Elke stap wordt steeds een stuk moeilijker. Zo kan er goed gekeken worden of de BHV-organisatie de juiste handelingen weet uit te voeren. Voor en tijdens de oefeningen zal Vlampunt een draaiboek maken voor de oefening, het coördineren, begeleiden en evalueren van de oefening en het maken van een eindverslag van de uitgevoerde ontruimingsoefening. Na de oefeningen kunt u kiezen voor een jaarlijkse herhaling van één grote ontruimingsoefening. Tijdens deze oefening worden alle aspecten van de BHV-organisatie behandelt.

Tijdens dit overleg zullen alle bevindingen van de afgelopen periode besproken worden en gekeken worden of met deze bevindingen het ontruimingsplan nog voldoet aan de wens van de gebruikers. Vlampunt zal hierin adviseren in samenspraak met de opdrachtgever kijken of de aanpassing mogelijk is.

Vlampunt kan ook zorgen voor aanvullende opnames. Hierbij kan u denken aan bijvoorbeeld een BHV-scan om te kijken welke voorzieningen er extra nodig zijn voor een goede BHV-organisatie, zoals aanvullende blusmiddelen, EHBO-koffers, Evac chairs, AED-portofoons ect.

Brandveiligheid in een pand is erg belangrijk, maar komt soms niet overeen met de geldende normeringen en Regelgeving. Of uw pand aan alle eisen voldoet controleert de brandweer eens paar jaar of in een bepaalde frequentie. Het kan ook voorkomen dat de brandweer een checklist stuurt waarmee u zelf de brandveiligheid kan checken. Wanneer u niet aan de juiste brandveiligheid voldoet kunt u een brief verwachten met daarop de punten die aangepast moeten worden. Maar hoe pakt u de punten nou daadwerkelijk aan? Vlampunt helpt u graag om de punten te beoordelen, advies te geven en om eventueel opzoek te gaan naar betere oplossingen met dezelfde mate van veiligheid waarbij de investeringen beperkt kunnen worden. Wij kunnen u ontzorgen van A tot Z en het werk volledig uit handen nemen en daarbij ook afstemmen verzorgen met bevoegd gezag.

Contact

Wilt u meer informatie over onze brandpreventie werkzaamheden of over wat Vlampunt voor u en uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com